TÁMOP 3.3.14.A-12/1

TÁMOP 3.3.14.A-12/1

TÁMOP 3.3.14.A-12/1-2013-0015

"Kéz a kézben" - Dombegyház és Orosháza testvériskolai kapcsolata a fenntartható, környezettudatos fejlődésért 

Megítélt támogatás:  13 208 164,-Ft

A pályázat célja olyan projektek megvalósításának támogatása, amelyek az országhatáron belüli testvériskolai kapcsolatok kialakításával, közös programok megvalósításán keresztül hozzájárulnak a gyermekek kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez.

Jelen pályázat kifejezetten olyan iskolák kapcsolatfelvételét, programkínálatának bővítését támogatja, ahol hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nevelnek, oktatnak. Számos együttműködési lehetőség adódott már az iskolák számára, azonban célzottan a különböző helyzetű iskolák közti kapcsolatok kialakítására irányuló kezdeményezés még nem valósult meg. A konstrukció lehetőséget teremt a tanulók és pedagógusaik számára arra, hogy a sajátjuktól eltérő életminőségű/helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő kapcsolatba, ezáltal a résztvevő tanulók kompetenciái, köztük szociális kompetenciái fejlődnek. Mindez hozzájárul a tanulmányi eredményeik és iskolai eredményességük javulásához. A közös interakciók során csökken a tanulók előítéletessége.
A konstrukció – a gyermekek kompetenciáinak fejlesztésén túl – olyan intézményközi kapcsolatok kialakítását ösztönzi, amelyek keretében lehetőség nyílik az oktatás, nevelés különböző területein, így a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatásával, nevelésével kapcsolatosan szerzett tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztására.
 
A program megvalósítása keretében:
  • a bevont tanulók a pedagógusok irányítása és részvétele mellett minimum heti rendszerességgel (azaz legalább hetente egyszer) való találkozása délutáni foglalkozások keretében a választott témakör feldolgozása érdekében; A foglalkozásoknak minimum egy tanóra időtartamúnak kell lennie.
  • a kötelező óraszámon felüli tantárgyi fejlesztés támogatása a projektben résztvevő tanulók részére a választott tématerülethez kapcsolódóan; A tantárgyi fejlesztés foglalkozásait délutáni program keretében, minimum heti egy alkalommal, egy tanórányi időkeretben szükséges tervezni. A fejlesztésben való részvételre minden bevont tanuló számára lehetőséget kell biztosítani. Egy foglalkozáson maximum 15 tanuló vehet részt.
  • iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős programok szervezése, kulturális rendezvényeken való részvétel biztosítása; A programokat a tanév során szükséges megvalósítani. A programokról jelenléti ívet kell vezetni és a közös honlapon beszámolót kell megjelentetni. A tanév során minimum 10 program megvalósítása kötelező.
  • aktív és folyamatos intézményközi kapcsolat kialakítása és megerősítése a választott együttműködési területen, ennek érdekében
    • közös internetes oldal létrehozása és folyamatos (minimum heti rendszerességű, mindkét intézmény részéről történő) karbantartása; a minimálisan elvárt tartalom a projekttel kapcsolatos intézményenkénti önálló munka, a közös munka és a találkozás(ok) dokumentálása. A programról legalább 80 bejegyzés feltöltése szükséges.
    • a két intézmény tanulóinak és pedagógusainak személyes találkozója a projekt megvalósítása során legalább két alkalommal. A találkozó lehet közös
  • sport program, sportrendezvény, szabadidős program, kulturális esemény vagy akár tanulmányi kirándulás, amennyiben kapcsolódik a fent említett, a megvalósító iskolák által kiválasztott témakörökhöz, ami hozzájárul iskolák és azok pedagógiai programjának kölcsönös megismeréséhez. A találkozók esetében javasolt a partneriskola felkeresése.