Bemutatkozás

Bemutatkozás

Köszöntöm Önöket!

Engedjék meg, hogy bemutassam iskolánkat, mely a Szőlő városrészben parkosított telken épült modern, napfényes, 2007 nyarán uniós pályázati forrásból felújított épület. Tágas, füves belső udvara, telepített növényzete gyermekbarát környezetben nyújt lehetőséget a természettel való közvetlen kapcsolat megélésére, a gyermekek mozgásigényének kielégítésére. Ez utóbbit a 162 m2-es tornaterem, sportpálya és a szabadidős parkban lévő futópálya is szolgálja.Nevelésünkben kiemelt szerepet kap az egészséges életre nevelés, a testi és lelki egészség.
A magyar nyelv- és irodalom, valamint a matematika tantárgyakat a Nemzeti Alaptanterv által javasoltnál magasabb óraszámban tanítjuk. Célunk a biztos alapok megteremtése, melyekre építeni lehet; melyet a gyermek túlterhelése nélkül, tevékenykedtetés közben érünk el.

Az alsó tagozat 1-2. évfolyamán egésznapos, iskolaotthonos munkaformában folyik a tanítás. Délutáni szabadidőben a néptánccal, népi játékokkal ismerkednek a gyerekek. Napközi otthonos csoportokat a 3. évfolyamtól szervezünk a szülők igényei alapján.
Tanulóinknak az angol vagy a német nyelv tanulására van lehetőségük. Az idegen nyelvtanítást és az informatikaoktatást már az
1. évfolyamon elkezdjük órarendbe illesztve, választható, szabadidős foglalkozásként. Számítástechnika szaktantermünkben csoportbontásban folyik a munka.
A sajátos nevelési igényű és a tanulási nehézséggel küzdő gyerekek rehabilitációs és fejlesztő foglalkozásait a gyógypedagógus és fejlesztőpedagógus a csoportszobában tartja, amely a szükséges felszereléseken túl számítógéppel is fel van szerelve.
A tanulási nehézségekkel küzdők felzárkóztatásán kívül a tehetségek felkarolására is gondot fordítunk, szem előtt tartva a versenyeztetés fontosságát. A 10.000 kötetes könyvtár, a tágas olvasóterem, s a 20 tanulót befogadó informatikaterem a korszerű internetezés és a tehetséggondozás fontos színterei.
A művészeti nevelés személyiségformáló hatásának hangsúlyos szerepe van nevelésünkben. Iskolánkban működnek a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészeti csoportjai. A technikaterem ad otthont a művészeti iskola kerámia csoportjának; a kihelyezett kemencében helyben égetik ki az elkészült alkotásokat.
Az uniós előírásoknak megfelelő melegítő konyha és ebédlő biztosítja a tanulók melegétkeztetését. Ez utóbbi helyiség némi munkával – a színpad összeszerelésével, a harmonikaajtó szétnyitásával – helyi kisszínházzá alakítható.

Intézményünkben a hitoktatáson való részvétel fakultatív, az iskolai működési rendben állandó délutáni helye van.
Az iskolai diákönkormányzat élő: színes szabadidős programokkal szolgálja a gyerekek kulturális igényeinek kielégítését. Emellett teret ad az életkori sajátosságoknak megfelelő kulturált szórakozásoknak is. E kulturális szerepet erősítjük olyan rendezvényekkel, amelyekbe bevonjuk a szülőket és a helyi óvodát is.
Az iskolai sportkör keretében az egyéb sportolási lehetőségeken kívül futball és aerobic is biztosított. Külső szakosztály tartja intézményünkben a birkózóedzéseket.
Nevelőtestületünk törekvése, hogy az iskolában folyó munkában a szülő aktív társként legyen jelen. Intézményünk szakmai munkájában kiemelt jelentőséggel bír a kompetenciaalapú oktatás kiterjesztése. A HEFOP 3.1.4 és a TÁMOP 3.1.4 uniós pályázatok fenntartásával az alapkompetenciák (szövegértés-szövegalkotás, matematikai gondolkodás, szociális kompetenciák) fejlesztése is a biztos alapok megteremtését szolgálják.
Igyekszünk szorongástól, gátlásoktól mentes légkört kialakítani, hogy az iskolánkból kikerülő gyermekek jól megalapozott tudással rendelkezzenek, s emberbaráti szeretettel közelítsenek mind korosztályuk, mind a felnőttek felé.
Célunk, hogy testben s lélekben egészséges, magabiztos, a világban eligazodni tudó, kulturált embereket neveljünk.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Juhász Józsefné
igazgató