Pedagógiai Program átdolgozása

Pedagógiai Program átdolgozása

Pedagógiai Program átdolgozása a TÁMOP 3.1.4 pályázat kapcsán

A Czina Sándor Tagintézmény 2009/2010-es tanévének előkészítése során a tervezőmunka a programnak való megfelelés jegyében telt. Meghatározásra kerültek a kompetencia alapú oktatással kapcsolatos helyi alapelvek, a helyi célok és az ezekhez kapcsolódó feladatok.
Az új feladatok végrehajtásának lépései megjelentek a tagintézmény munkatervében; a tantárgyfelosztás az elvek figyelembevételével készült.
A szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú oktatását az 1. és 2. évfolyamon, a matematikát a 3. évfolyamon vezette be a tagintézmény teljes lefedettséggel. A szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése a 4. évfolyamon a moduláris oktatás elveinek megfelelően került megszervezésre. A műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása a művészetek terén valósult meg az ének-zene és a rajz tantárgyak egységes tanításával. Az új tanulásszervezési eljárások beépítése megtörtént a tanév oktató-nevelő munkájába: a három hetet meghaladó projekt a 2. évfolyamon környezetvédelem témában; a témahét az 1. évfolyamon, melynek tartalma a karácsonyvárás volt. Meghatározta az intézmény a tantárgytömbösítés módszerét, bevezetésére az 5. és a 6. évfolyamon került sor a matematika tantárgyban. A tervezés része volt az IKT eszközök és az IPR alkalmazásának meghatározása is.
A fenti feladatok koordinálása a szakmai vezetővel és a nevelőtestülettel folyamatos volt. A tanév eleji feladatok fontos eleme volt a tanmenetek elkészítésének egyeztetése a bevont pedagógusokkal a programnak és a tagintézmény helyi tantervének való megfelelés céljából.
A szülők tájékoztatása rendben megtörtént, s a tanév elindítását követően folyamatos munkát jelentett a Pedagógiai Program módosításának megvalósítása. Megalakult az a csoport, amelynek feladata a Pedagógiai Program módosítása volt. A csoportot a tagintézmény-vezető igazgató vezette a szakmai vezetővel való folyamatos egyeztetéssel.

A nevelési program kiegészítése a következo területeken valósult meg:
 • a kompetencia alapú oktatással kapcsolatos alapelvek rögzítése
 • a célrendszer kiegészítése a kompetencia alapú oktatáshoz kapcsolódó helyi célokkal összhangban
 • a hátrányos helyzetu és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésével, integrációjával kapcsolatos célok felülvizsgálata
 • az új célokhoz kapcsolódó feladatok meghatározása
 • az új feladatokhoz kapcsolódó eszközök, közöttük a tantárgytömbösítés módszerének tisztázása
 • az új feladatokhoz és eszközökhöz kapcsolódó eljárások, a projekt és a témahét formáinak meghatározása
 • az IKT eszközök és az IPR alkalmazásának rögzítése
 • a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok terén az új tanulásszervezési eljárások mellett hangsúlyt kapott a sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos fejlesztő munka
 • a Pedagógiai Program végrehajtásához szükséges, nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékének felülvizsgálata, a programcsomagokhoz kapcsolódó eszközök és felszerelések beillesztése
 • a szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztésének összehangolása az egészségnevelési és környezeti nevelési programmal
 • az iskolai szóbeli és írásbeli beszámoltatások formáinak, rendjének és korlátainak kiegészítése a projekttel és a témahéttel kapcsolatos tanulói feladatokra tekintettel
 • a projekt és a témahét szerepének vizsgálata a tanulók tudásának értékelésében az elvek és korlátok tekintetében
 • az alkalmazott programcsomagok
 • a fenntarthatóság elvei: annak meghatározása, hogy hogyan fog felmenő rendszerben kiépülni a kompetencia alapú oktatás
 • a tantárgyak új neve az érintett tanulócsoportokban: a magyar nyelv-és irodalom tantárgy neve a szövegértés-szövegalkotás programcsomag teljes lefedettséggel történő használata esetén; a művészet műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatásával az ének-zene és a rajz tantárgyak összevonása a muveltségterület nevével jelezve, rögzítve az új óraszámot
 • azoknak az évfolyamoknak a megnevezése, ahol a tantárgytömbösítés megjelenik az érintett tantárgyakkal
 • a program alkalmazásához szükséges tankönyvek kiválasztásának alapelvei
 • a tanulók magatartásának, szorgalmának értékelésében és minosítésében az együttmuködés, a feladatvállalás szerepe

A Pedagógiai Program átdolgozása, kiegészítése a sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók érdekeinek szem elott tartásával történt.
A Pedagógiai Program módosítása során a munkacsoport, a szakmai vezető és a tagintézmény-vezető igazgató részt vett szakmai találkozókon, konzultált a témában kompetens szakértovel. A munkát irányító vezetok a szakértoi vélemény maximális figyelembevételével véglegesítették a módosítást. A módosított Pedagógiai Program nyilvánosságra hozatala megtörtént az intézmény honlapján.

Orosháza, 2010. május 31.

Lipták Andrásné